Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
 1.1 Wij, PartEve’s of ons: de gebruikers van deze algemene voorwaarden. 
1.2 Evenement: hieronder vallen alle faciliteiten en/of diensten overeengekomen in een opdrachtbevestiging. 
1.3 Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven tot organisatie van een evenement of in wiens naam PartEve’s een evenement organiseert. 
1.4 Leverancier: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die  goederen, diensten of andere op geld waardeerbare prestaties aan de opdrachtgever levert. 
1.5 Participant: degene, niet zijnde de opdrachtgever, tot of in wiens naam PartEve’s een evenement organiseert. 
1.6 Wederpartij: opdrachtgever, participant of leverancier 
1.7 Aanvullende voorwaarden: zijnde speciale  (aanvullende -)  bepalingen met betrekking tot de aard van het gecontracteerde evenement, welke bepalingen onlosmakelijk zijn verbonden met de overeenkomst. 
1.8 Meerwerk: alle wijzigingen en/of aanvullingen, op de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor PartEve’s en/of de door ingeschakelde derden meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken.


Artikel 2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van PartEve’s, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
2.2 PartEve’s is slechts aan orders, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop gebonden, nadat wij de bevestiging daarvan schriftelijk hebben geaccepteerd. 
2.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien deze door PartEve’s schriftelijk zijn bevestigd.   


Artikel 3. Offertes 3.1 
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al offertes van PartEve’s vrijblijvend. 


Artikel 4. Wijzigingen in de opdracht 
4.1 Onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden, gelden wijzigingen, zoals bedoeld in de bepalingen van lid 1. van dit artikel, slechts indien en voor zover deze door PartEve’s schriftelijk zijn aanvaard. 
4.2 Wijzigingen op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging van welke aard ook, door of namens de opdrachtgever of de participant aangebracht – hetzij schriftelijk hetzij op andere wijze, die leiden tot door ons niet in de opdrachtbevestiging opgenomen kosten, worden door PartEve’s in rekening gebracht. 
4.3 PartEve’s behoudt zich het recht voor om, in overleg met opdrachtgever wijzigingen in de opdrachtbevestiging aan te brengen. Indien de opdrachtgever hierdoor de opdracht wil ontbinden, zal hij verplicht zijn het reeds door ons uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, wat zich verhoudt tot de omvang van de order en/of overeenkomst. 
 
Artikel 5. Opdrachtbevestiging 
5.1 De opdrachtbevestiging/Offerte heeft altijd een bepaalde geldigheidsduur. Indien er binnen de termijn vermeld op de offerte geen ondertekend exemplaar in het bezit van PartEve’s zal zijn, kunnen daaraan door de opdrachtgever geen rechten meer ontleend worden. 
5.2 Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien PartEve’s daarmee expliciet van tevoren schriftelijk heeft ingestemd. 


Artikel 6. Annulering 
6.1 De wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met PartEve’s gesloten overeenkomst direct per aangetekend schrijven aan PartEve’s mede te delen. 
6.2a Bij annulering tot 8  weken voor aanvang van de bijeenkomst/activiteit/evenement is de opdrachtgever 35% van de overeengekomen totaalprijs aan PartEve’s verschuldigd. 
6.2b Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de bijeenkomst/activiteit/evenement is de opdrachtgever 50% van de overeengekomen totaalprijs aan PartEve’s verschuldigd. 
6.2c Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst/activiteit/evenement is de opdrachtgever 75% van de overeengekomen totaalprijs aan PartEve’s verschuldigd. 
6.2d Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de bijeenkomst/activiteit/evenement kan niet meer tot restitutie worden overgegaan en is de opdrachtgever de overeengekomen totaalprijs verschuldigd. 
6.3 De opdrachtgever vrijwaart PartEve’s volledig voor iedere aanspraak van de leverancier en/of derden, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering.   


Artikel 7. Prijzen 
7.1 De door PartEve’s vermelde prijzen zijn exclusief BTW  (waarbij onderaan op iedere offerte apart het BTW bedrag wel wordt benoemd),  alsmede exclusief de aan BUMA/STEMRA en/of aan de SENA af te dragen rechten, tenzij anders vermeld. 
7.2 Toeristenbelasting is inbegrepen in de prijs tenzij anders vermeld. 
7.3 Eventuele veranderingen in de BTW- tarieven komen ten laste van de opdrachtgever. 
7.4 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten van de overeenkomt geldende prijzen. 
7.5 Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de wederpartij en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van de overeenkomst aan de kant van PartEve’s prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoerskosten, overheidsvoorschriften, technische en/of organisatorische kosten- mochten voordoen, is PartEve’s gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhoging in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijden van het sluiten van de overeenkomst, heeft iedere partij het recht om de overeenkomst te ontbinden. 


Artikel 8. Betaling 
8.1 Alle rekeningen zullen rechtstreeks verzonden worden aan de opdrachtgever, bij voorkeur per mail. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de betaling van het evenement/ bijeenkomst. 
8.2 PartEve’s wordt door opdrachtgever ingehuurd als organisator, maar is onder geen beding, aansprakelijk voor de betalingen aan de leverancier. 


Artikel 9. Aansprakelijkheid / Garantie 
9.1 PartEve’s staat tegenover haar opdrachtgever garant voor een correcte uitvoering van de door haar geaccepteerde opdracht, een en ander conform de in de opdrachtbevestiging opgenomen bepalingen. Daarbij is niet van belang of PartEve’s al dan niet dienstverleners zal inschakelen bij de uitvoering. 
9.2 Aansprakelijkheid van PartEve’s wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor: 
a. schade ten gevolge van het niet opvolgen door de bezoeker van door de organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen. 
b. schade ontstaan door het bijwonen van een evenement aan bijvoorbeeld gehoor en/of gezichtsvermogen. 
c. schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de bezoeker en/of deelnemer toebehorende en naar het terrein meegebrachte goederen. 
d. (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en/of slottijd van een evenement. 
e. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers van het evenement/ bijeenkomst/activiteit.  
Artikel 10 Aansprakelijkheid 
10.1 Behoudens de aansprakelijkheid van PartEve’s krachtens wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid, is zij nimmer aansprakelijk voor de kosten, schade en intresten, die eventueel ontstaan als gevolg van: 
a. een niet aan 7d toerekenbare tekortkoming in de nakoming van PartEve’s. 
b. daden of nalatigheid van de opdrachtgever of gasten/deelnemers. 
c. indien de opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door PartEve’s te verrichte diensten of activiteiten zijn vastgesteld en uitgevoerd. 
d. voor schade die is ontstaan door in opdracht van opdrachtgevers gedane verrichtingen die niet schriftelijk met PartEve’s zijn overeengekomen. 
10.2 De aansprakelijkheid van PartEve’s is te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door PartEve’s uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan het wederpartij gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag, waarbij de aansprakelijkheid van PartEve’s nimmer de maximale bedragen als door haar krachtens WA-bedrijfspolis en/of evenementenverzekering verzekerd te boven gaat. 
10.3 PartEve’s is jegens de wederpartij niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de wederpartij toebehorende gelden en/of zaken, gedurende de bijeenkomst/activiteit/evenement.
10.4 Deelname aan bijeenkomsten / activiteiten / evenementen geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer dan wel de opdrachtgever. 
10.5 PartEve’s is tot geen enkele schadevergoeding gehouden: 
a. indien en voor zover de schade is gedekt door enige door de opdrachtgever gesloten verzekering. 
b. indien PartEve’s niet binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever van de schade verwekkende gebeurtenis wetenschap heeft gekregen, schriftelijk door de opdrachtgever voor de schade aansprakelijk is gesteld. 
c. ter zake van bedrijfs- en/of gevolgschade. 
10.6 De opdrachtgever is gehouden PartEve’s binnen acht dagen na evenement, bijeenkomst of activiteit schriftelijk te waarschuwen indien hij door derden wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor de opdrachtgever respectievelijk de derde mogelijkerwijs PartEve’s (mede) aansprakelijk zal stellen. 


Artikel 11 ontbinding 
11.1 Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer: - het faillissement van één der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken. - de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend. - de opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest. - PartEve’s gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen. 
11.2 Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de wederpartij direct opeisbaar zijn.   


Artikel 12. Deelnemers en haar verplichtingen 
12.1 alle personen moeten zich terdege van bewust zijn dat deelname aan de activiteiten van PartEve’s grote lichamelijke en geestelijke inspanning kan vergen. 
12.2 PartEve’s behoudt zich het recht deelnemers uit te sluiten van deelname aan een door 7d georganiseerde activiteit indien het vermoeden bestaat dat een deelnemer niet in staat is deel te nemen aan deze activiteit. 
12.3 Indien deelnemers moeilijkheden veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken of niet toelaatbaar gedrag uiten, kan PartEve’s besluiten hen van verdere deelname te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie aan de opdrachtgever. 
12.4 De opdrachtgever stelt de ouder(s)/verzorger(s) van minderjarige deelnemers op de hoogte van deelname aan de door ons georganiseerde activiteiten, zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. 12.5 De organisatie is gerechtigd bezoekers en/of deelnemers voorafgaand of tijdens de duur van het evenement te fouilleren en de door de bezoekers en/of deelnemers meegenomen (hand)bagage te onderzoeken.
12.6 Indien de organisatie daarom verzoekt is de bezoeker en/of deelnemer gehouden zich te legitimeren middels het tonen van een geldig legitimatiebewijs. 
12.7 Deelname aan bijeenkomsten / activiteiten / evenementen geschiedt geheel op eigen risico. 
12.8 Het is deelnemers en/of bezoekers niet toegestaan (huis) dieren, (hard) drugs, alcoholhoudende dranken en etenswaren in welke verpakking danook, glaswerk, blik, plastic flessen, vuurwerk, (vuur)wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar dan wel bij zich te dragen op het terrein, op straffe van inbeslagname zonder teruggave.   


Artikel 13. Schade/vernielingen 
13.1 Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door gasten/deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, op de opdrachtgever verhaald worden.   


Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud 
14.1 Indien en zover PartEve’s zaken levert aan de opdrachtgever, gaat de eigendom van de geleverde zaken over op de opdrachtgever op de dag, waarop de opdrachtgever de verschuldigde prijs, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde zaken en het daar eventueel aan verbonden en door ons georganiseerde bijeenkomst/activiteit/evenement/dienst, zal hebben voldaan. Bij niet betaling zijn wij gerechtigd de zaken bij de opdrachtgever of derden,indien de zaken bij derden zijn opgeslagen, terug te halen en zijn opdrachtgever dan wel de derden verplicht ons hiertoe daadwerkelijk in de gelegenheid te stellen. De kosten van deze retournering komen voor rekening van de opdrachtgever.  
  
Artikel 15.Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht 
15.1 Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van de door ons bedachte of tot stand gebrachte bijeenkomst/activiteit/evenement/dienst/materialen en dergelijke zullen ons toebehoren. Ter bescherming van haar auteursrecht kan PartEve’s nimmer worden verplicht tot het afgeven van de door haar ontwikkelde “bronbestanden”. 
15.2 Indien de opdrachtgever een bijeenkomst/activiteit/evenement/dienst/materialen en dergelijke door ons laat bedenken of ontwerpen en vervolgens geen order plaatst op een dergelijk idee of ontwerp, dan zullen de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht worden, zonder dat daardoor de rechten op het idee op opdrachtgever zullen overgaan. In de opdrachtgever in rekening gebrachte kosten van het bedenken of ontwerpen zijn auteursrechten niet inbegrepen.   


Artikel 16 Klachten 
16.1 Klachten met betrekking tot door PartEve’s georganiseerde bijeenkomsten/activiteiten/evenementen/diensten dienen binnen 7 dagen na afloop van de bijeenkomst/activiteit/evenement/dienst schriftelijk bij PartEve’s te worden ingediend. 
16.2 Het indienen van klachten ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door ons ingediende factuur tijdig te betalen.     
Artikel 17. Onverbindendheid / Hiaten 
17.1 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.   
Artikel 18. Geschilbeslechting 
18.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgelijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en PartEve’s, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Middelbrug.   


Artikel 19. Toepasselijk recht 
19.1 Op elke overeenkomst tussen PartEve’s en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.   


Artikel 20. Handelsregister 
20.1 PartEve’s is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Middelburg onder nummer KVK 70400997.